Annons

Öppet ekosystem för börsnära tjänster

Inbjudan till att teckna aktier i Spotlight Group AB (publ).
Teckna senast 12 januari 2023.

Teckna aktier här

Spotlight Group

Öppet ekosystem för börsnära tjänster

En koncern av fristående verksamheter

Spotlight Group etablerades 1997 och är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Koncernens verksamhetsgrenar har sedan 2015 på olika sätt varit delaktiga i att cirka 17,9 miljarder SEK har tillförts noterade bolag i form av tillväxtkapital genom fler än 740 transaktioner – varav drygt 180 noteringar.

Läs mer

Syftet med emissionen

Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Syftet med företrädesemissionen är att tillse att bolaget, genom stärkta ekonomiska marginaler, har utrymme att fatta långsiktigt kloka beslut även under nuvarande marknadsklimat. I tider av besparingar och svag marknad är det centralt för koncernen att minnas sin unika inriktning och att ytterligare förstärka denna. Företrädesemissionen ger därmed bolaget möjlighet att fortsätta sin utveckling, och att ta marknadsandelar, även fram till dess att koncernen fullt ut anpassats till det nu rådande marknadsklimatet.

Läs mer

Läs mindre

Fem anledningar att investera i Spotlight Group

Stor, underliggande marknad

Strukturellt långsiktig trend där tillväxtföretag väljer publikt ägande och notering. Det finns fler än 46 000 företag i Sverige i SME-kategorin1, vilket borgar för fortsatt stor marknadspotential. En annan viktig trend är att bolagen, i takt med att de utvecklas, ökar sitt kapitalbehov över tid och därmed att de transaktioner som genomförs generellt blir större. Spotlight Group är rätt positionerade för att ta ytterligare marknadsandelar i takt med att marknaden växer.
1. SCB Företagsregistret

Ökade, återkommande intäkter och genomsnittlig tillväxt

Ökande återkommande intäkter och genomsnittlig tillväxt ger en bra bas för framtida tillväxt. Koncernen har haft en årlig genomsnittlig tillväxt om cirka 15 % de senaste fem åren (fram till marknadsoron under våren 2022). Samtidigt ser styrelsen betydande möjligheter för en återupptagen tillväxt, och en ökande andel återkommande intäkter, genom de besparingsåtgärder och de satsningar som beslutats under 2022.

Stark affärsmodell och marknadsposition

En öppen plattform av börsnära verksamheter och tjänster, med starka intäkts- och utvecklingssynergier mellan de olika delarna. Koncernens marknadsposition och personalens kompetens gör att de behov som uppstår på marknaden snabbt fångas upp. Stora delar av koncernens verksamhet är därutöver tillståndspliktig vilket ger höga inträdesbarriärer för nya konkurrerande verksamheter som vill positionera sig.

Goda möjligheter till attraktiv utdelning

Koncernen avser att i ett mer normalt marknadsklimat dela ut cirka 50 % av framtida resultat.

Starka och långsiktiga ägare samt erfaren personal

Koncernens ägarkrets består idag av en rad framstående svenska investerare. Styrelse, ledning och personal inom koncernen har bred, långvarigoch relevant erfarenhet kring både affärs- och tjänste-utveckling samt regelverksfrågor.

≈170

Noterade bolag

>180

Noteringar sedan 2015

>740

Transaktioner sedan 2015

>17,9

MDSEK i tillfört kapital sedan 2015

Erbjudandet

Spotlight Group AB genomför en företrädesemission om totalt högst 704 362 aktier.

Efter fullteckning erhåller Spotlight Group AB cirka 17,6 MSEK före emissionskostnader som beräknas understiga 0,1 MSEK.

Spotlight Group AB:s aktie handlas på Spotlight Stock Market.

Teckningsperiod

29 dec 2022 - 12 jan 2023

Pris per aktie

25,00 SEK

Emissionsvolym

17,6 MSEK
Teckna senast 11 november 2022. Har du teckningsrätter tecknar du senast den 8 november 2022

Teckningsperiod

29 dec 2022 - 12 jan 2023

Pris per aktie

25,00 SEK

Emissionsvolym

17,6 MSEK

VD Peter Gönczi har ordet

Ett utmanande marknadsklimat fullt av möjligheter

Syftet med Spotlight Group är att förenkla för bolag att växa. Det inkluderar oss själva. Under de över 20 år som jag har arbetat med börs och kapitalisering av bolag har det sällan varit så tufft som under 2022. Det har både skapat utmaningar och möjligheter för Spotlight Group. Utmaningar för att till exempel flera planerade kapitaliseringar skjutits upp och/eller ställts in samt att courtageintäkter minskat kraftigt jämfört med 2021. Möjligheter för att det tvingat oss – som så många andra – att skapa en ännu stabilare grund att stå på i form av att fokusera på att öka andelen fasta löpande intäkter.

De senaste årens omvärldshändelser har gjort finansmarknaden instabil. Coronapandemin satte politiska, ekonomiska och sociala system på prov i många länder och följdes omgående av det ryska anfallskriget mot Ukraina, som i sin tur orsakat kraftiga prishöjningar för energi och transporter samt höga räntor samtidigt som internationella relationer förändrats. Varje bolag i Sverige, Norden och världen har fått ändrade förhållanden.

För tillväxtbolagen, som är en stor del av Spotlight Groups målgrupp och som står för lejonparten av de nya arbetstillfällen som skapas i samhället, är kapitalförsörjningen avgörande för såväl utvecklingen som överlevnaden. Samtidigt har växande bolag på kort tid fått kraftigt försämrade villkor för att säkra finansiering från investerare, banker och riskkapitalföretag. Därför är Spotlight Groups verksamhet viktigare än någonsin, inte bara för de bolag som behöver kapital för att kunna fortsätta växa, utan för hela samhället som är beroende av arbetstillfällena som samma bolag skapar.

Naturligtvis är det rådande marknadsklimatet utmanande för Spotlight Group. Därför började vi redan i mars med kostnadsbesparingar, som började ge stor effekt under det tredje kvartalet i år. Samtidigt behåller vi vår flexibilitet att kunna genomföra riktade satsningar på att utveckla vårt erbjudande, såväl för enskilda bolag som för koncernen som helhet.

Precis som efter bankkrisen 2008 är det troligt att Spotlight Group får en ännu viktigare samhällsfunktion efter den pågående oron med ett fortsatt ökat behov av de tjänster som vi erbjuder. Den potentiella marknaden är fortfarande stor och ett strukturellt skifte till publikt ägande fortgår i hela Norden. Vi bedömer att det uppdämda kapitalbehovet kommer att vara större än någonsin och att Spotlight Groups allt bredare utbud av tjänster har en framträdande position för att hjälpa många av de bolag som behöver oss.

Vi har under detta turbulenta år inte bara fattat beslut om besparingsåtgärder som gör att vi allt eftersom, med tiden, kan vara lönsamma även om det nuvarande klimatet håller i sig, utan också om åtgärder som gör att vi kan fortsätta att ta marknadsandelar. Utanför storstäderna och bland mindre bolag finns en tro att börsen inte är för dem. Vi vill upplysa dem om att – jo, det är den visst! Med stärkta ekonomiska marginaler har vi utrymme att fatta långsiktigt kloka beslut även i tuffa tider. När marknaden är svag och alla måste spara ska vi minnas vår unika inriktning – och förstärka den ännu mer. Därför gör vi nu själva en företrädesemission så att vi, genom stärkt ekonomisk motståndskraft, kan fortsätta vår utveckling och nå ut till ännu fler bolag som behöver hjälp att växa.

Som VD i dessa tider känner jag mig tacksam, stolt och inte minst trygg tack vare det stora förtroende som våra ägare, vår ledning, vår personal och vår styrelse visar för den inslagna vägen. Redan när jag skriver dessa ord är nyemissionen täckt till 100 % – med 70 % teckningsåtaganden från ägare, ledning och styrelse och med en vederlagsfri garanti från vår största ägare Swedia HighP för det övriga beloppet. Det visar tydligt att Spotlight Group inte är en verksamhet där kaptenen måste surra sig ensam vid rodret, utan där vi alla hjälps åt för att få skutan på rätt kurs igen.

Hur länge den nuvarande krisen varar och vilka de långsiktiga konsekvenserna blir vet i dagsläget ingen. Men vårt mål är och förblir detsamma: Att bygga en ännu starkare koncern som kan leva upp till sitt ansvar och sin samhällsfunktion när det kommer att behövas mer än någonsin.

Peter Gönczi
VD och styrelseledamot
Spotlight Group AB

Jag vill teckna aktier med stöd av teckningsrätter

Annan bank

I det fall att du har dina aktier hos annan bank än Nordnet och Avanza behöver du kontakta din bank för att göra din teckning via din bank.

Olika banker har olika tillvägagångssätt. Hos de flesta banker kan du logga in på internetbanken för att teckna men om du inte hittar detta så rekommenderar vi att du ringer din rådgivare eller kundservice.

Att ha teckningsrätt

Är du befintlig aktieägare i bolaget sedan innan har du företrädesrätt som du kan välja att utnyttja för att teckna nya aktier bolaget.

Företrädesrätten anges genom att du tilldelas teckningsrätter för de aktier som du har sedan innan. Du kan välja att utnyttja teckningsrätterna för teckning av nya aktier, låta teckningsrätterna förfalla alternativ sälja teckningsrätterna.

Att teckna i en företrädesemission

Att teckna värdepapper i en företrädesemission för första gången är inte alltid det enklaste. Det finns inte heller alltid ett standardsätt att gå tillväga, då olika aktörer (banker och emissionsinstitut) också önskar att anmälan görs på olika sätt. Nedan har vi redogjort för de vanligaste frågorna vi brukar få i samband med anmälan i en företrädesemission.

Läs mer här: https://nordic-issuing.se/article/faq-foretradesemission/

Jag vill teckna aktier utan stöd av teckningsrätter

Done!

Now you can clone this project and reuse the form.
Clone
Oops! Something went wrong while submitting the form.